Prvá klinika akupunktúry
a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s. r. o. Šamorín (SK)

hlavný organizátor

Projektoví partneri a spoluorganizátori

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SK)

Sonic Age, Ltd. Keswick (VB)

Dynamické obchodní služby, spol. s r. o. Praha (ČR)

Ďalší odborní partneri

Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (SK)

Medzinárodná spoločnosť naturálnej medicíny (SK)

Satelitné podujatie je spolufinancované z projektu Erasmus+

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou

XXIII. Interdisciplinárny lekársky
kongres naturálnej medicíny

so satelitným podujatím

Prvá multiplikačná konferencia vzdelávacieho projektu Erasmus+ strategické partnerstvá „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“

18 -20. marec 2022 SEČ (len on-line cez Zoom Meeting)

● PROGRAM PODUJATIA ●

Moderátor: ?
Prednášky budú vedené v slovenskom, anglickom, ruskom, prípadne inom jazyku podľa dohody s organizátorom a späť.
Prekladatelia/Translators: Ing. Barbora Bobáľová Bartková (EN), Mgr. Michal M. Mlcoušek (EN)
………………

1. deň: 18. marec 2022 (piatok)
Prvá multiplikačná konferencia projektu Erasmus+„Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“

14.00 – 14.30 Slávnostné otvorenie kongresu so satelitnou konferenciou
MUDr. Gustáv Solár, PhD. – odborný garant (SK)

14.30-15.00 Príhovory hostí

15.00-15.30 Informácia o projekte a projektových výstupoch- PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (SK)

15.30-17.00 Informácia o časti Kompendia o komplexnej starostlivosti v akupunktúre-MUDr. Gustáv Solár, PhD., Ing. Juraj Solár (SK)

17.00-17.30 Informácia o časti Kompendiao terapii zvukom a hudbou – John Stuart Reid (VB)

17.30-18.00 Informácia o časti Kompendia o neurotechnológiách a optimalizácii činnosti mozgu – Ing. Daneš Koťátko (CZ)

18.00-18.30 Informácia o časti Kompendia o rehabilitácii – doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. (SK)

18.30-19.00 Informácia o časti Kompendia o …. – prof. Ing.Sergej Valentinovič Petuchov, DrSc. (RU)

Prestávka

19.30-20.00 Prestavenie intelektuálneho výstupu „Inovácia študijného programu“ – PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH (SK), PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.

20.00-20.30 Diskusia a záver prvého dňa – MUDr. Gustáv Solár, PhD.

Satelitné podujatie kongresu „Prvá multiplikačná konferencia projektu Erasmus+ strategické partnerstvá Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím menej frekventovaných metód je spolufinancované z prostriedkov programu Erasmus+.

………………

2. deň: 19. marec 2022 (sobota)
Medzinárodný interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny TÉMA „Zdravie ako multidimenzionálny fenomén“

9.30 start
Gusto
Sheldrake ?
Sungchul Ji
Sayer Ji
Jan Rak?
John pokračovanie (podrobnejšia prednaška)
Kotatko pokračovanie (podrobnejšia prednaška)
Hornaček pokračovanie (podrobnejšia prednaška)
Petuchov pokračovanie (podrobnejšia prednáška)
12.00-13.00 Discussion
13.00-14.30 Lunch
Magduška ?
doc. Kutejová peptidy?
Galiachmetov, Nigmatulin
Tatiana Illjevska?
prof. Rosinský?
Neuropsychológia?
Psychológia umenia – Kulka?
Vierka Murckova?
Pasztor?
17.00-18.00 Diskusia a záver druhého dňa kongresu
18.00-19.00 ISNM General Asssembly?
19.00-20.00 Gala Evening – Concert

………………

3. deň: 20. marec 2022 (nedeľa)
Medzinárodný interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny – pokračovanie
TÉMA „Zdravie ako multidimenzionálny fenomén“

10.00 start
? presenters and topic?
12.00-13.00 Discussion
13.00-14.30 Lunch
? presenters and topic
17.00-18.00 Discussion
18.00 Vyhodnotenie kongresu a závery, slávnostné ukončenie

Pre auditórium aj prednášajúcich bude kongres realizovaný iba on-line formou.
Z on-line účasti na konferencii bude účastníkom, ktorí o to požiadali v registračnom formulári, vystavené potvrdenie. Prihlasovanie je možné iba on-line formou.
Za účasť na multiplikačnej konferencii sa potvrdenie vydáva osobitne. Zdravotníckym pracovníkom budú v potvrdení uvedené kredity CME podľa prílohy Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov t.j. 1 kredit za každých 60 minút účasti, najviac však 8 kreditov za jeden deň účasti, spolu najviac 20 kreditov. Záujem o vydanie potvrdenia vyznačte prosíme v registračnom formulári!
Prípadné zmeny v programe sú vyhradené ako aj ďalšie informácie o kongrese môžete sledovať na www.akupunktura.sk.

Poplatky:

Prihlásení do 31. januára 2022: 180 € za osobu, okrem prednášajúcich, študentov, pracovne inaktívnych dôchodcov a organizátormi osobitnou pozvánkou pozvaných hostí, ktorí registračný poplatok neuhrádzajú
Poplatok je potrebné uhradiť na účet: …… (účet kliniky) najneskôr do 28. februára 2022

Prihlásení po 31. januári 2022: 220 € za osobu, okrem prednášajúcich, študentov, pracovne inaktívnych dôchodcova organizátormi osobitnou pozvánkou pozvaných hostí, ktorí registračný poplatok neuhrádzajú
Poplatok je potrebné uhradiť na účet: …… (účet kliniky) najneskôr do 17. marca 2022

Z kongresu bude spracovaný videozáznam v členení na jednotlivé prednášky, ktorý bude sprístupnený po uhradení poplatku za videozáznam, cena 150 €. Záujem o videozáznam vyznačte prosíme v registračnom formulári. Na jeho úhradu budete vyzvaní osobitne.

Vedecký výbor kongresu:

Mená…