Naša starostlivosť je určená predovšetkým pre tých, ktorí majú hlbší záujem o podstatu svojich zdravotných ťažkostí a ich spoločnú serióznu analýzu. Ide o tých pacientov, ktorí majú pocit, že na nich lekár nemá čas, alebo sa im nevenuje komplexne. Treba zdôrazniť, že naša starostlivosť nie je alternatívna, ale medicínska a vychádza z vedeckých kritérií.

V rámci komplexného prístupu k diagnostike  a liečbe pacientov poskytujeme starostlivosť akupunktúrnu, psychiatrickú, psychoterapeutickú, rehabilitačnú a spirituálnu podporu, muzikoterapia a iné.
Ťažiskom terapie je zvuková rezonančná punktúra a podľa potreby s podporou ostatných uvedených techník.

Ochorenie, či porucha sa prejavuje vo všetkých troch rovinách tj. telesnej, psychickej, alebo na spirituálnej úrovni a každá vyžaduje primeranú starostlivosť v rámci komplexnej liečby. Ľudský organizmus má rôzne úrovne riadenia a súčasne je neopakovateľnou individualitou a tomu je potrebné prispôsobiť diagnostický a terapeutický proces. Hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú naturálnu liečbu.

Starostlivosť je u nás založená na unikátnej komplexnej diagnostike, ktorá podstatným spôsobom zlepšuje efektivitu liečby. Na základe tejto diagnostiky ponúkame individuálnu terapiu podľa aktuálneho stavu a ťažkostí pacienta. Dôraz kladieme na kvalitu ošetrenia a v rámci možností riešime základnú príčinu ochorenia. V každom prípade považujeme za mimoriadne dôležitú aktívnu spoluprácu pacienta.