Akupunktúrny dotazník MKBD-S (modifikovaný Kornogold – Beinfieldovej dotazník) významným spôsobom dopíňa akupunktúrnu diagnostiku. Na našom pracovisku bol objektivizovaný pre slovenskú populáciu.
Je určený populácii od 18-66 rokov. V skratke sprostredkuje informácie pacientovi aj terapeutovi o tom ako pacient hodnotí svoj telesný, psychický a celkový stav. Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele nám ukazujú kde pacient subjektívne vníma väčší problém, či v rovine telesnej alebo psychoregulatívnej a ktorá z nich dominuje. Okrem toho zistíme základnú konštitúciu podľa TČM. ( tradičnej čínskej medicíny)
Cieľ : oboznámiť pacienta s jeho aktuálnym stavom a ukázať individuálne možnosti riešenia daného stavu.