Termín: priebežne podľa prihlásených. Termín sa vypíše po prihlásení sa do kurzu.
Dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Forma vzdelávania : kombinované (prezenčné/on-line)alebo len on-line distančné Zoom platforma
Počet účastníkov kurzu: minimálne 30 účastníkov
Predstavuje 48 hodín (2 predĺžené víkendy 2 x 24 hodín)
Kredity: 2 x 24 kreditov = 48 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena kurzu: Jeden víkend 24 hodín 200€, vždy za jeden absolvovaný kurz.

Dôraz sa kladie na uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v kontexte akupunktúry ako aj prepojenie akupunktúry so spirituálnou terapiou a použitie akupunktúrneho dotazníka v rámci komplexnej liečby (somatická, psychická, komplexná rovina súčasne).
Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Program kurzu SK /
Kompendium na stiahnutie – SLOVENSKY

Satelitné sympózium 2022 Video záznam

Kurz vznikol vďaka podpore Erazmus +

Date/Deadline: continuously according to the registered. The date will be announced after registering for the course.
Possibly upon agreement with the mandatorily registered – it is necessary to fill in the application form for the course
Form of education: combined (in person/on-line) or only on-line long distance through the Zoom platform
Number of course participants: at least 30 – vacancies
Represents 48 hours (2 extended weekends 2 x 24 hours)
Credits: 2 x 24 credits = 48 credits, according to Appendix no. 1 part B. point 3 of the Decree of the Ministry of Health no. 366/2005 Coll. as amended
Course price: One weekend 24 hours 200 € always for one completed course.

Emphasis is placed on the application of current scientific knowledge in the field of sound physics and sound therapy, the use of the latest knowledge in neurotechnology in optimizing brain function, the possibility of objectifying the effect of physiatry, balneology and medical rehabilitation in the context of acupuncture as well as linking acupuncture with spiritual therapy and the use of an acupuncture questionnaire in the comprehensive treatment (somatic, mental, complex level at the same time).
The graduate will receive a confirmation/certificate of completion of the course.

The Course ProgramEN
Compendium Download – ENGLISH

Satelitte Symposion 2022 – ENG Video recording

The course was created thanks to the support of Erasmus +