Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne

Termín: priebežne podľa prihlásených. Termín sa vypíše po prihlásení sa do kurzu.
Dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Forma vzdelávania : kombinované (prezenčné/on-line)alebo len on-line distančné Zoom platforma
Počet účastníkov kurzu: 20 účastníkov pre kombinovanú (prezenčné/on-line) formu.
Predstavuje 48 hodín (2 predĺžené víkendy 2 x 24 hodín)
Kredity: 2 x 24 kreditov = 48 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena kurzu: Jeden víkend 24 hodín 110€, vždy za jeden absolvovaný kurz. Kurz je so simultánnym tlmočením.

Možnosť získania poplatku za kurz späť

Účastník medzinárodného kurzu môže požiadať o refundáciu kurzovného za kurzy absolvované v rokoch 2020-2027 na Ministerstve zdravotníctva SR na základe výzvy Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
Kurz je určený lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, psychológom, a terapeutom

Dôraz sa kladie na uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v kontexte akupunktúry ako aj prepojenie akupunktúry so spirituálnou terapiou a použitie akupunktúrneho dotazníka v rámci komplexnej liečby (somatická, psychická, komplexná rovina súčasne).
Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Program kurzu SK

Satelitné sympózium 2022 Video záznam

Kurz vznikol vďaka podpore Erazmus +


Less Frequent Methods in Acupuncture and in Comprehensive Medicine

Date/Deadline: continuously according to the registered. The date will be announced after registering for the course.
Possibly upon agreement with the mandatorily registered – it is necessary to
fill in the application form for the course
Form of education: combined (in person/online) or only online long distance through the Zoom platform
The number of course participants: 20 – vacancies (in person/online).
Represents 48 hours (2 extended weekends 2 x 24 hours)
Credits: 2 x 24 credits = 48 credits, according to Appendix no. 1 part B. point 3 of the Decree of the Ministry of Health no. 366/2005 Coll. as amended
Course price: One weekend 24 hours 110 € always for one completed course. The simultaneous interpretation of the course.

Emphasis is placed on the application of current scientific knowledge in the field of sound physics and sound therapy, the use of the latest knowledge in neurotechnology in optimizing brain function, the possibility of objectifying the effect of physiatry, balneology and medical rehabilitation in the context of acupuncture as well as linking acupuncture with spiritual therapy and the use of an acupuncture questionnaire in the comprehensive treatment (somatic, mental, complex level at the same time).
The graduate will receive a confirmation/certificate of completion of the course.

The Course Program EN

Satelitte Symposion 2022 – ENG Video recording

This Course was created thanks to international project Erasmus+ „Comprehensive Multidisciplinary Approach to the Treatment of Patients focusing on the use of Less Frequent Methods“ number 2020-1-SK01-KA202-078222 co-financed by the founds of European Union. It reflects only the author´s view and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

The course was created thanks to the support of Erasmus +