Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Akupunktúra    €
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 2 h) 110 €
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 3 h) 140 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie
45 €
Akútne vyšetrenie a ošetrenie 60 €
Rozšírené kontrolné vyšetrenie
70 €
Wellness program
Wellness program -1 ošetrenie/ 80min
55 €
Muzikoterapia terapia 30€
Biofeedback
Biofeedback – vyšetrenie, analýza a ústna interpretácia výsledkov 50 €
Biofeedback – 1 tréning/30min 20 €
Brain Fitness Index ( BFI) 45 €
Rehabilitácia
Mobilizácia kostrče 40 €
Individuálny nácvik, stabilizácia ( 20min) 20 €
Autogénny tréning (15 min) 10 €
Konzultácie
Konzultácia lekára (30 – 50 min) 35 / 50 €
Analyticko -terapeutický pohovor (do 50 min)
50€
Poradenstvo dietetických prírodných prípravkov. 15 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 30 €
Každá ďalšia obytná miestnosť 5 €
Doplnková terapia a testy
Biolampa 4 €
Rebox 10 €
Akupunktúrny dotazník 40min 30 €
poplatok za rezerváciu termínu 30 €

Rezervácie termínov sú orientačné.