„Názov alebo obchodné meno športovej organizácie: Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.
Adresa sídla: Krížna 453/5, 930 25 Vrakúň,
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo organizácie: 47088052
Jedinečný identifikátor osoby:
Číslo bankového účtu a príjem a použitie:
Číslo účtu: 503 709 2626 / 0900, IBAN: SK9209 0000 0000 503 709 2626, BIC: GIBA SXBX

  1. príspevku uznanému športu
  2. dotácie
  3. príspevku na národný športový projekt
  4. príspevku na športové poukazy
  5. sponzorského

Adresa elektronickej pošty: klinika@akupunktura.sk

Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia
Druh športu: Kulturistika
Druh vykonávanej športovej činnosti:
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.
Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: klinika@akupunktura.sk
Meno a priezvisko kontrolóra:-