Vedecká muzikoterapia (Scientific Music Therapy) je moderný smer muzikoterarpie, ktorý vznikol na základe výsledkov výskumu prof. MUDr. Sergeja V. Schushardzana pred viac ako 20 rokmi na holistickej teoretickej báze a inovatívnych zdravie posilňujúcich technológiách. Hlavné oblasti, ktorými sa výskumníci zaoberali:

 • Neuropsychologické štúdie mechanizmov a vzorcov auditívneho vnímania rozličných typov hudby. Na základe týchto výsledkov boli definované zákonitosti, na základe ktorých je možné vytvoriť nové metódy a programy hudobnej psychoterapie.
 • Hudba a hormonálny systém.  Bola vyvinutá metóda neurohormonálnej korekcie a omladenia len s pomocou hudobno-akustického pôsobenia.
 • Vplyv akustickej energie na akupunktúrne body ľudského tela a tvár. Objavenie zákonitostí vplyvu zvuku na kožu, akupunktúrne body a reflexné zóny boli objavené a bola vyvinutá nová metóda muzikoterapie pre regeneráciu tkanív, omladenie tváre, znecitlivovanie pocitu bolesti a zvukovú reflexnú terapiu.
 • Výskum liečivých vlastností spevu, bol objavený mechanizmus ako hlas ovplyvňuje fyziológiu a životne dôležité orgány a systémy, zákonitosti liečivých a zdravie podporujúcich efektov spevu.
 • Hudobné a bunkové kultúry in vitro. V experimetoch sa ukázalo, že rozličné algoritmy priameho hudobno-akustického vplyvu signifikantne významne ovplyvňujú vitálnu aktivitu buniek laboratórne kultivovaných in vitro: v niektorých prípadoch aktivujú, v iných inhibujú.

Výsledky výskumu a skúsenosti muzikoterapie boli  zahrnuté do „Neuro-hormonálno-rezonančnej teórie muzikoterapie (2005) a stali sa teoretickým základom vedeckej muzikoterapie. Indikácie pre muzikoterapiu na základe týchto výskumov: stres, autizmus, mentálna retardácia, emočné poruchy, rečové poruchy, ťažkosti v komunikácii, psychosomatické poruchy, závislosti a alkoholizmus, bolesť, poruchy ciev a krvi, starnutie.
Na tento účel sú vo vyvinutej technológii (hardvare, softvare) zahrnuté nasledovné muzikoterapeutické metódy:

 • Receptívne – viac ako 20 metód – pacienti pasívne prijímajú jeden z druhov muzikoterapie v akejkoľvek im fyzicky pohodlnej polohe.
 • Auditívno-hudobná psychoterapia (AMPT) – psychoterapia založená na počúvaní špeciálne vybraných hudobných programov . Programy sú perfektne kombinované s inými metódami liečby, ktoré zvyšujú ich efektívnosť o 25-30 % .
 • Mezo-Forte terapia – inovatívna muzikoterapeutická technológia na kontrollu stresu a hormonálnu optimalizáci s anti-ageingovými efektmi s využitím akustických regulačných algoritmov. Mezo-Forte terapia získala medzinárodné uznanie pre jej ohromné liečivé a anti-ageingové účinky.
 • Virtuálna Muziko&Art terapia – je inovatívna technológia psychologickej korekcie špeciálnymi programami, ktoré zjednocujú súčasne 2 účinky: vizuálny (majstrovské diela maliarov ako V. Van Gogh, C. Monet atď.) a auditívny (hudobné diela V. Mozarta, P. I. Čajkovského a podobne). Virtuálna muziko-art terapia neprináša iba perfektné psychoterapeutické účinky, ale aj estetický zážitok z prezerania programov, vyvoláva tiež kognitívny záujme o hudobné umenie a obrazy vysokej kvality.
 • „Dr. Music“ – ECO programy – ide o set 12 certifikovaných digitálnych hudobných programov (v celkovej dĺžke 12,5 hodiny), ktoré sú určené na formovanie akusticky príjemného prostredia podporujúceho zdravie. Bolo overené, že pobyt v akustickom priestore ovplyvnenom programami „Dr. Music“ – ECO zlepšujú náladu, stabilizujú psychiku a nastoľujú hormonálnu rovnováhu.
 • Aktívne – viac ako 15 rozličných metód, počas ktorých je pacient sám aktívny, napríklad hrou na hudobné nástroje alebo spevom pod supervíziou príslušného špecialistu.
 • Vokálna terapia – liečebná metóda s využitím akademického spevu (Bel Canto). Na základe iniciálnych vstupných hlasových dát, učiaci sa za pomoci špeciálnej autorskej techniky rýchlo rozvíja svoje hlasové danosti na spevácky hlas, ktorý sa mení na účinný liečivý nástroj.
 • Hrová a vokálna terapia – metóda psychosociálnej korekcie a rozvoja zdravia s využitím spevu, hrania a hudobných archetypov.
 • Rehabilitácia a muzikopedagogika – ide o rozličné techniky vyučovania klientov v hre na jednoduché hudobné nástroje, spievaní, pohybe s hudbou, ,počúvania hudby, hrania hudobných a edukačných hier, ktoré sú využívané na terapeutické a liečebné účely.