Kurz neinštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky

Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz.
Miesto
: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu
: max.10  – voľné miesta
Predstavuje 80 hodín  (4 predĺžené víkendy,  4 x 20hodín)
Kredity: 4 x 20 kreditov = 80 kreditov
podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena
1.časti kurzu: 20hodín 106€
Cena spolu za 4 kurzy + záverečná skúška(praktická+ teoretická+ testy): 424€platba na miestevždy za jeden absolvovaný kurz.
Program kurzu

Hlavným cieľom kurzu je podrobné oboznámenie sa s neinštrumentálnymi technikami tak, aby absolventi kurzu získali teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v špeciálnych akupunktúrnych diagnostických technikách ( TST – vyšetrenie, štandardné diagnostické techniky), aby sa zdokonalili v diagnostike najmä so zameraním na diferenciálnu diagnostiku a dokázali samostatne zvládnuť aj náročnejšie situácie v akupunktúre, bez nutnosti použitia diagnostických prístrojov, či schém.
Súčasťou kurzu je aj samostatných chorobopis, obsahujúci prebraté diagnostické postupy a samostatné ošetrenie pacienta pod supervíziou.

Absolventi získajú širokú paletu diagnostických metód, ktoré sú klinicky aj experimentálne overené a umožňujú plnohodnotnú a efektívnu, nielen diagnostiku, ale predovšetkým terapiu nezávislú na tzv. tradičných dogmách.