Najnovšie komentáre

  Pri vstupnom vyšetrení prejde pacient komplexnou diagnostickou analýzou v rovine akupunktúrnej, psychologickej a spirituálnej, kde častokrát býva potrebné hľadať prvotnú príčinu poruchy zdravia.

  Akupunktúrne komplexné vyšetrenie

  -    vstupné

  Pri prvej návšteve založíme pacientovi chorobopis, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Vstupné vyšetrenie trvá zhruba 1,5 hodiny, pričom nie je potrebné prísť nalačno.
  Po založení dokumentácie a odobratí anamnestických údajov nasledujú
  - vyšetrenie dotazníkom,
  - EAG vyšetrenie,
  - celotelové TST vyšetrenie,
  - vyšetrenie pulzu, jazyka,
  - podľa potreby špecializované rehabilitačné a ďalšie vyšetrenia,
  - konzultácia stravovacích návykov.

  Na záver diagnostického procesu interpretujeme výsledky, analyzujeme súčasné problémy s pohľadu somatických, psychických a spirituálnych súvislostí a možností. Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom. Pacient sa oboznámi s terapeutickým plánom. Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Treba venovať pozornosť ako samotnej liečbe, tak  následnej prevencii a úprave stereotypov (pohybových, stravovacích, postojov). Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme. V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok. U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.

  -     kontrolné

  Po vstupnom komplexnom vyšetrení a ošetrení objednáme pacienta na kontrolu. Kontrola je dôležitá, aby sa overil efekt prvého ošetrenia, či už po ňom a na ako dlho nastala úprava či zlepšenie stavu a ako sa stav po prvom ošetrení vyvíja. Len celkom výnimočne nastane úplná úprava po prvom ošetrení a ošetrenia je treba viackrát opakovať, pričom intervaly ošetrení sa menia podľa aktuálneho stavu. Každé ošetrenie je individuálne a je potrebné urobiť vyšetrenie.

  Akupunktúrne vyšetrenie pozostáva predovšetkým z
  -celotelového TST vyšetrenia,
  -pulzovej diagnostiky,
  -podľa potreby aj ďalších vyšetrení mikrosystémov,
  -špecializované rehabilitačné vyšetrenie.

  Na základe výsledkov vyšetrení a po celkovom zhodnotení stavu robíme individuálnu terapiu.
  Často sa stretávame s otázkami typu – koľko „sedení“ bude potrebných, či koľko trvá „kúra“. Ak by sme robili určitý počet vopred stanovených „sedení“ či ošetrení, bolo by to rovnako v rozpore so základnými princípmi a filozofiou akupunktúry, ako keby sme pri každom ošetrení ošetrovali rovnaké body podľa akejsi šablóny.Pritom každý človek je iný, vždy je v inej fáze svojho biorytmu,v inej fáze poruchy atď.
  Preto nie je možné ani aplikovať pri každom ošetrení rovnaké body a ani vopred stanoviť počet ošetrení.

  -     akupunktúrne ošetrenie

  Následné ošetrenie akupunktúrou,alebo inými technikami (napr.fotopunktúrou,farmakopunktúrou, laserpunktúrou) komplexne harmonizuje energoinformačný systém človeka.
  Pacient má sám možnosť kontrolovať priebeh svojho ošetrenia pomocou TST-vyšetrenia. Harmonizácia pomocou akupunktúry má liečebný, ale aj preventívny význam. Benefit spočíva v tom, že nezaťažuje organizmus, ale optimalizuje jeho činnosť. Tam, kde je to potrebné, odporúčame ďalšie medicínske vyšetrenia aj liečbu tak, aby bola zabezpečená komplexná zdravotnícka starostlivosť o pacienta.

  V rámci komplexnej starostlivosti ešte poskytujeme pacientom kliniky:

  -     Rehabilitačnú starostlivosť vrátane metód manuálnej medicíny.

  Poruchy pohybového aparátu ovplyvňujú šľachovo svalové dráhy a spôsobujú poruchy v priebehoch dráh a tým aj v celom systéme akupunktúrnych bodov. V rámci tejto starostlivosti vykonávame v indikovaných prípadoch aj nácvik meridiánových cvičení. Ak je to potrebné,metódami manuálnej medicíny riešime ošetrenie chrbtice kĺbov a kostrče. To umožňuje jednak podstatné zlepšenie efektu akupunktúry a jednak významne napomáha pri optimalizácii stavu pacienta.

  -      Psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť.

  V rámci komplexného prístupu poskytujeme pacientom kliniky psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť. Ochorenie, či porucha má svoju somatickú a psychickú komponentu, ktorá vyžadujú primeranú starostlivosť v rámci komplexnej liečby, pričom hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.
  Psychiatrická starostlivosť na klinike však nemôže v plnom rozsahu nahradiť psychiatrickú ambulantnú starostlivosť tam, kde je potrebná dispenzarizácia, alebo systematická medikamentózna liečba napr. u psychóz.

  konzultáciu vhodnosti umiestnenia lôžka

  -     vhodnosť nosenia šperkov a doplnkov / podľa potreby/
  –     laboratórny test potravinovej intolerancie – identifikuje 46 alergénov v potravinách potraviny, ktoré spúšťajú
  produkciu protilátok.

  Tieto zvyčajne sa objavujú v súvislosti s viacerými nepriaznivými stavmi organizmu ako napr.: neznášanlivosť určitých potravín, syndróm podráždených čriev, ekzémy, artritída. Tento test neidentifikuje klasické potravinové alergie vyvolané IgE protilátkami. Vzhľadom k tomu, že ide relatívne nákladné vyšetrenie, je potrebné sa naň vopred objednať. Vyšetrenie sa robí z kvapky krvi. Je určený len pre pacientov kliniky.

  -     výživové doplnky / podľa potreby/

  Samozrejmou súčasťou prírodnej nemedikamentóznej liečby sú aj výživové doplnky. Skutočnosť, že dnes predstavujú obchodný boom má za následok, že ich kvalita býva často problematická. Preto naše pracovisko spolupracuje len s dodávateľmi špičkových výživových doplnkov, ktoré individuálne testujeme každému pacientovi tak, aby tvorili organickú súčasť jeho komplexnej liečby. U nás indikované doplnky pacientovi aj dodáme a ich dĺžku aplikácie a aktuálnosti priebežne kontrolujeme.